واسکازین ها


واسکازین ها نوعی از روانکارهای صنعتی هستند که از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند. آنها به دلیل ویژگی های روانکاری، محافظت از خوردگی و آب بندی در کاربردهای صنعتی استفاده می شوند. واسکازین ها ترکیبی از روغن و گریس هستند. آنها از روغن پایه، غلیظ کننده و افزودنی ها ساخته می شوند. روغن پایه در واسکازین ها همانند روغن های صنعتی است. غلیظ کننده در واسکازین ها همانند گریس های صنعتی است. افزودنی ها در واسکازین ها برای بهبود خواص روانکاری، محافظت از خوردگی و آب بندی استفاده می شوند.

زیرشاخه ها

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.