گیربکس هلیکال


گیربکس هلیکان نوعی از گیربکس صنعتی است که از مجموعه ای از چرخ دنده های هلیکال تشکیل شده است. در این گیربکس، دندانه های چرخ دنده ها به صورت مارپیچ روی یکدیگر قرار گرفته اند. در گیربکس هلیکان، چرخ دنده های هلیکال با یکدیگر درگیر می شوند و باعث چرخش یکدیگر می شوند. نسبت دنده گیربکس هلیکان با نسبت تعداد دندانه های چرخ دنده ها تعیین می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.