گیربکس خورشیدی


گیربکس خورشیدی نوعی از گیربکس صنعتی است که از مجموعه ای از چرخ دنده های خورشیدی، دنده های هرزگرد و دنده های رینگی تشکیل شده است. در این گیربکس، چرخ دنده خورشیدی در مرکز قرار دارد و دنده های هرزگرد به دور آن می چرخند. دنده های رینگی نیز در اطراف دنده های هرزگرد قرار دارند. در گیربکس خورشیدی، دنده های هرزگرد با چرخ دنده خورشیدی درگیر می شوند و باعث چرخش آن می شوند. دنده های رینگی نیز با دنده های هرزگرد درگیر می شوند و باعث چرخش آنها می شوند. نسبت دنده گیربکس خورشیدی با نسبت تعداد دنده های رینگی به تعداد دنده های هرزگرد تعیین می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.